+48 733 377 277 (pon-sob 10:00 - 21:00)

Polityka prywatności

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Sklep internetowy - to sklep internetowy, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym xxxxxxxx. Sklep prowadzony jest w języku polskim i jest dostępny w domenie xxxxxx. Za jego pośrednictwem, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zamówienia.
 2. Sprzedający – dasdasdsadsadsadasdsadasd
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu; (ew. która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu)
  Kupujący/Składający zamówienie – Użytkownik, który w oparciu o podjęte czynności techniczne złożył Zamówienie;
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 5. Przedsiębiorca-konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Towar – rzecz lub usługa, które mogą być przedmiotem umowy, a są wskazane w sklepie internetowym;
 7. Konto – pole zawierające dane w zakresie przeprowadzonych transakcji oraz instrument służący bezpośrednio do realizacji Zamówień składanych przez Kupujących;
 8. Oferta - oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, uregulowana w dyspozycji art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży zawierające określone przez Kupującego parametry kupowanego towaru wyszczególnione w zamówieniu. Po określeniu parametrów, w tym ilości kupowanego towaru system w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży, zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu oraz terminu realizacji zamówienia;
 10. Koszyk – narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w chwili kliknięcia opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybór opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Sprzedającego, ani dla Kupującego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku Kupujący ma możliwość weryfikacji treści Zamówienia. Zamówienie zawiera informacje dotyczące zasad i terminów płatności, zasad i kosztów transportu oraz termin realizacji zamówienia. W zamówieniu Użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz określenia zasad i kosztów transportu.
 11. Umowa – umowa sprzedaży towarów bądź usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  Administrator danych osobowych – xxxxxxxxxx