+48 733 377 277 (pon-sob 10:00 - 21:00)

Regulamin

1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1.      Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem internetowym www.meblik.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2.       Sprzedawca – Meblik Sp. z o.o. z siedzibą w Topolach (kod: 89-600), Topole 70 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000332114, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS; REGON 220820135; NIP 555-207-96-57, kapitał zakładowy 5.000.000 PLN, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 733 333 448.

3.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu Internetowego.

4.       Konsument – Klient, będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu Internetowego, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       Przedsiębiorca uprzywilejowany – Klient, będący pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zawierający ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.       Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowanie i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.

7.       Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego Zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

8.       Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.

9.       Koszyk  – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego Towaru.

10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz rodzaj Usługi.

11.    Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

2. Postanowienia ogólne

1.       Sklep Internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).

2.       Celem prowadzenia Sklepu Internetowego jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość Umów.

3.       Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i świadczenia Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

4.       W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020.344 z późn. zm.).

5.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującą rozdzielczość 800x600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

6.       Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem https://www.meblik.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

3. Informacje o Towarach, Usługach i cenach

1.       Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.meblik.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości oraz cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

2.       Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.

3.       Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.

4.       Wszystkie ceny Towarów i Usług, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, podawane są w złotych polskich i zawierają krajowy podatek VAT.

5.       Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie "Dostawa w sklepie internetowym" w zakładce "Koszty dostawy”). Strona dostępna jest pod adresem https://www.meblik.pl/dostawa-i-montaz.html

6.       Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sprzedawca nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.

7.       Zamówienia zagraniczne są realizowane wyłącznie za pośrednictwem działu eksportu. Dane kontaktowe dostępne są po adresem https://www.meblik.pl/kontakt.

8.       Sprzedawca może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów i Usług zamówionych przed datą dokonania zmiany.

9.       Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad.

10.     Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.

11.     Pakiet usług 77 uprawnia do wydłużenia okresu gwarancji z 2 do 7 lat oraz wymiany frontów – w okresie do 7 lat od momentu zakupu. 

12.     Pakiet usług 77 umożliwia wymianę frontów (wraz z cokołami, koronami, uchwytami) już po dwóch latach użytkowania mebli:

  • we wszystkich meblach dziecięcych i młodzieżowych, których częścią składową są fronty,
  • w łóżkach o szerokości 90 i 120 wymianie podlegają wyłącznie szczyty wysokie. W łóżkach ze szczytem tapicerowanym szczyty nie podlegają wymianie.
  • w łóżeczkach niemowlęcych 140x70 nie wymienia się żadnych elementów,
  • do korpusów dziecięcych wyłącznie fronty z kolekcji dziecięcych i niemowlęcych,
  • do korpusów młodzieżowych YO wyłącznie fronty z kolekcji młodzieżowych YO

13.    Zamówienia dotyczące Wymiany frontów (usługa 77) realizowane są wyłącznie poprzez kontakt: Karol Franiczek, e-mail: [email protected]  tel.+48 531 135 450

14.   Koszt wymiany frontów to zawsze 1/3 ceny detalicznej bryły z kolekcji, która została wybrana w opcji na wymianę. Przy wycenie tej usługi obowiązuje cennik detaliczny aktualny w dniu złożenia zamówienia na wymianę frontów mebli. Wymiana możliwa jest w przypadku kolekcji i produktów dostępnych w ofercie w dniu złożenia zamówienia na usługę wymiany.

4. Zamówienia

1.       Stronami Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.

2.       Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https:// meblik.pl) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

3.       Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

4.       Umowa zawierana jest w języku polskim.

5.       Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży Zamówienie (tj. kliknie przycisk „złóż zamówienie”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca. Do złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Procedura składania Zamówienia Towaru

1.       Klient dokonuje wyboru Towaru i Usługi, klikając na przycisk „złóż zamówienie”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego Zamówienia.

2.       Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.

3.       Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.

4.       Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Aby usunąć dany Towar z Koszyka należy zaznaczyć pole w kolumnie „Usuń” przy wybranym produkcie.

5.       Klient może kontynuować zakupy, klikając na logo umieszczone w lewym górnym rogu lub napis „PRODUKTY”.

6.       Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania klikając przycisk „przejdź do kasy”. Na tym etapie Klient wypełnia pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką oraz wybiera metodę dostawy i płatności.

7.       Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „złóż zamówienie”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).

8.       Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę z podsumowaniem lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą).

9.       Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego Zamówienia.

10.     W sprawach dotyczących: oferty handlowej, realizacji dostaw, spraw księgowych lub pozostałych kwestii dotyczących sklepu internetowego, prosimy o kontakt poprzez adres email: [email protected]. Odpowiedź na przesłane zapytanie jest przesyłana jest do 48 godzin w dni robocze.

6. Sposób i koszty dostawy

1.       Sprzedawca dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta w terminie do 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania płatności przez Sprzedawcę. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub kartą płatniczą dniem otrzymania płatności przez Sprzedawcę jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Informacja o terminie wykonania zamówienia zamieszczone są w zakładce „Dostawa i montaż”.

3.       Zamówione Usługi wykonywane są w dniu dostawy Towaru.

4.       Jeżeli Sprzedawca nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta płatność. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:

a)       podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo

b)       rezygnacji z całości Zamówienia, albo

c)       zmianę Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

5.       Dostawa Towaru odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6.       Klient ma możliwość zamówienia dostawy na wskazany dzień jeśli system Sklepu Internetowego dopuszcza taki wybór dla danych Towarów oraz Usługa zostanie wybrana w toku składania Zamówienia (za dodatkową opłatą).

7.       Sprzedawca sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności osoby dostarczającej Towar i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie osoba dostarczająca Towar spisze odpowiedni protokół,  co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

8.       Na koszt dostawy wpływ mają waga Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.

9.       W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.

7. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie Zamówienia oraz zwrot płatności

1.       Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi przelewem online lub kartą płatniczą: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro – za pośrednictwem serwisu świadczącego obsługę płatności online oraz przelewem tradycyjnym i w sposób ratalny. Dodatkowe informacje są zamieszone w zakładce "Formy płatności".

2.      Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.       W przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry.

4.       Umowa wygasa:

a)       w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta Umowa wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy (złożenia Zamówienia),

b)       w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 5 (pięciu) dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego Zamówienia (w szczególności kosztów transportu niezrealizowanej z jego winy przesyłki).

5.      Ilekroć niniejszy Regulamin przewiduje zwrot płatności przez Sprzedawcę, to Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.      Zamówienia opłacane w formie ratalnej fakturowane są wyłącznie na osobę fizyczną.

8. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klientów będących Konsumentami

1.       Klient, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1., rozpoczyna się od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.       Konsument może przesłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres [email protected]. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy.

5.       Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).

7.       Towar należy odesłać lub przekazać na adres Meblik Sp. z o.o., Topole 70, 89-600 Chojnice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 (czternastu) dni. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli jednak Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.

8.       W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca akceptuje zwrot Towarów, które w momencie zwrotu: a) będą w oryginalnym i nienaruszonym (tj. nieotwartym) opakowaniu i w takim samym stanie, jak w chwili ich wydania Klientowi, tj. nie będą nosić śladów używania, b) będą rozpakowane z oryginalnego opakowania (tj. zwrot Towaru następuje w oryginalnym, ale otwartym opakowaniu albo bez oryginalnego opakowania) i będą nosić wyłącznie takie ślady używania, które wynikają z ich użycia w sposób konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania po rozpakowaniu i zmontowaniu. Oznacza to, że Klient ma możliwość sprawdzenia Towarów w warunkach domowych, ale nie może ich używać.

9.    Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub do Towaru należy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

10.    Zapisy, dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym Rozdziale, stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

9. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

1.       Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne Towaru lub Usługi zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru lub Usługi stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru lub wykonania Usługi.

2.       Reklamację należy złożyć wysyłając opis stwierdzonej wady oraz zdjęcie dokumentujące tę wadę na adres: [email protected].

3.       Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

4.       Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

5.       Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

6.       Zapisy, dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym Rozdziale, stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

10. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

1.       Klientom nie będącym Konsumentami, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne Towaru lub Usługi zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt VIII ust. 2 i punkt VIII ust. 3 powyżej.

2.       Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

11. Promocje

1.       Sprzedawca może organizować promocje, obejmujące sprzedaż jednego lub większej ilości Towarów zgodnie z warunkami danej promocji.

2.       Promocje nie łączą się ze sobą (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

3.       Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (Umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba, że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

12. Reklamacje dotyczące płatności

1.       W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą przelewem online lub kartą płatniczą) oraz braku zmiany statusu Zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.

2.       W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy kontakt drogą mailową na adres [email protected].

3.       Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

13. Reklamacje dotyczące działania esklepu

1.       Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.       Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.

3.       Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail [email protected] oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

4.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

14. Polityka prywatności

1.       Sklep Internetowy wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego, takich jak:

a)       utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu Internetowego ponownie wpisywać hasła,

b)       dostosowania serwisu Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

c)       tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu Internetowego.

2.       Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

3.       Połączenie ze Sklepem Internetowym powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (po regionie, z którego następują połączenia).

4.       Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

5.       Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z Konta użytkownika Sklepu Internetowego oraz realizacji składanych Zamówień.

6.       O ile Klient wyrazi taką zgodę, dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, Usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę.

7.       Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Sprzedawca – jako administrator danych – jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

8.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 litery a), b), c) i f) RODO).

9.       W celu założenia, utrzymywania i korzystania z Konta użytkownika Sklepu Internetowego, dane osobowe Klienta będą przekazywane podmiotowi zarządzającemu stroną internetową Sklepu.

10.    W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej lub innemu podmiotowi, dostarczającemu Towar.

11.    Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

15. Zmiana Regulaminu

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany w zakresie świadczenia usług, zmiany w sposobie prezentacji Towarów bądź zmiany w zakresie asortymentu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej treści Regulaminu w Serwisie Sprzedawcy. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

2.       Kampanie reklamowe rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

16. Postanowienia końcowe

1.       Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2.       Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

3.       Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sprzedawca wskazuje:

a)       łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

b)       adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: [email protected].